Skip to content

Жеткiзу шартына қойылатын ортақ талаптар

ЖЕТКІЗУ ШАРТЫНА ҚОЙЫЛАТЫН
ОРТАҚ ТАЛАПТАР
(№2/2024 редакция

 

Алматы қ.
Күшіне ену күні: «13» наурыз 2024 жыл

 
Осы Жеткізу Шартына қойылатын Ортақ талаптар (әрі қарай – Ортақ талаптар) «ТотальЭнерджис Маркетинг Казахстан» ЖШС (БСН 131 140 026 174) (бұдан әрі – Жеткізуші) мен Сатып алушы арасында жасалған жеткізу шартының (бұдан әрі – Шарт) ажырамас бөлігі болып табылады.

Сатып алушы осы Ортақ талаптардың ережелері мен талаптарын сақтауға,сондай-ақ Шарттың қолданылу мерзімінде де, оны тоқтатқаннан кейін 5 жыл өткен соң да өзінің контрагенттерінен тоқтатудың негіздеріне қарамастан Тараптардың кез келгені де осыны талап етуге міндеттенеді және келседі:
 
I. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы міндеттемелер

Сатып алушы тәуелсіз мердігер ретінде әрекет етеді және Сатып алушы да, оның персоналы да қандай да бір мақсатта «TotalEnergies Marketing Kazakhstan» ЖШС қызметкері, агенті немесе өкілі ретінде қарастырылмайды.
Осы бап тиісті халықаралық және аймақтық сыбайлас жемқорлыққа қарсы конвенцияларда баяндалған қағидаттарға сәйкес және Шарт бойынша қызметке қолданылатын сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың және тараптарға немесе олардың түпкілікті бас компанияларына қолданылатын парақорлыққа қарсы кез келген басқа заңдардың сақталуын қамтамасыз ету мақсатында қолданылады.

1.1. Осы Шартқа және оның мәні болып табылатын мәселелерге қатысты Сатып алушы өз білгенінше ешкім оның атынан кез келген Мемлекеттік лауазымды тұлғаға, тікелей не делдал арқылы, қандай да бір төлемдер, сыйлықтар, уәделер жасамағанына, ұсынбағанына және жасамайтынына не ұсынбайтынына немесе қандай да бір артықшылықтар бермейтініне кепілдік береді, егер мұндай төлемдердің, сыйлықтардың, уәделердің немесе артықшылықтардың мақсаты келесі болса:

(i) осындай Мемлекеттік лауазымды тұлғаның қандай да бір әрекеттеріне немесе шешімдеріне ықпал ету;
(ii) осындай Мемлекеттік лауазымды тұлғаны өзінің заңды міндеттерін бұза отырып, қандай да бір әрекетті жасауға немесе жасамауға итермелеу;
(iii) кез келген заңсыз артықшылықты алу; немесе
(iv) кез келген үкіметтің немесе мемлекеттік кәсіпорынның кез келген департаментінің, агенттігінің немесе құрылымының кез келген әрекетіне немесе шешіміне ықпал ету үшін осындай Мемлекеттік лауазымды тұлғаны өз ықпалын пайдалануға итермелеу.
 
1.2. Осы Шартқа және оның мәні болып табылатын мәселелерге қатысты Сатып алушы Мемлекеттік лауазымды тұлғадан басқа кез келген адамға немесе мұндай төлем, сыйлық, уәде немесе артықшылық мұндай адамды өзінің заңды міндеттерін бұза отырып, қандай да бір әрекетті жасауға немесе жасамауға немесе қандай да бір заңсыз артықшылық алуға басқа жолмен осы Шарт шеңберіндегі қызметке қолданылатын заңдарды бұзатын әрекеттерді жасауға не жасаудан тартынуға итермелеу мақсатында оның пайдалануы үшін, тікелей не делдал арқылы, қандай да бір төлемдер, сыйлықтар, уәделер жасамағанына, ұсынбағанына және жасамайтынына, ұсынбайтынына немесе қандай да бір артықшылықтар бермейтініне немесе кепілдік береді.

1.3. Сатып алушы Сатып алушының персоналы мен Мердігерлерінің осы 1-бапта баяндалған міндеттемелерді орындауын қамтамасыз етуге және кез келген қосалқы мердігерлермен жасалған келісімдерінің талаптарына сәйкес орындалуын қамтамасыз етуге міндеттенеді. Атап айтқанда, Сатып алушы барлық ірі ҚОСАЛҚЫ Мердігерлердің заңдарды орындауына кешенді тексеру жүргізуі керек (комплаенс). «TotalEnergies Marketing Kazakhstan» ЖШС осындай тексеруге қатысты дәлелдемелерді және/немесе құжаттарды сұрау құқығын өзіне қалдырады.

1.4. «TotalEnergies Marketing Kazakhstan» ЖШС-не ұсынылатын барлық қаржылық есеп айырысулар, шоттар мен есептер осы Шартты орындау шеңберінде жасалған барлық әрекеттер мен операцияларды дәл және орынды түрде егжей-тегжейлі көрсетуі керек. Сондай-ақ Сатып алушы Шарт бойынша барлық төлемдердің рұқсат етілгенін және соған сәйкес жасалатынын қамтамасыз ету үшін тиісті ішкі бақылау рәсімдерін қолдауға міндеттенеді. «TotalEnergies Marketing Kazakhstan» ЖШС Мердігер аумағында Сатып алушы немесе оның атынан Шарт бойынша орындалған жұмыстар немесе қызметтер үшін төлеген барлық төлемдерге дербес немесе уәкілетті өкіл арқылы аудиторлық тексерулер жүргізу құқығын өзіне қалдырады. Сатып алушы кез келген осындай аудит жүргізілген кезде толық ынтымақтасуға және «TotalEnergies Marketing Kazakhstan» ЖШС немесе оның тиісті түрде уәкілетті өкіліне тиісті кітаптар мен жазбаларды беруге және «TotalEnergies Marketing Kazakhstan» ЖШС-де Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына байланысты туындауы мүмкін кез келген тиісті сұрақтарға жауап беруге келіседі.

1.5. «TotalEnergies Marketing Kazakhstan» ЖШС-нің Сатып алушы пайдасына төлейтін барлық төлемдері Шартта көрсетілген төлем талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Сатып алушының инвойстарында көрсетілетін төлем нұсқаулары аталған банктік шот тек қана Сатып алушыға тиесілі екені және Сатып алушыдан басқа ешкімнің мұндай шотқа немесе ондағы үлеске меншік құқығы жоқ екені туралы Сатып алушының мәлімдемесі және кепілдігі болып саналады.

1.6. Сатып алушы «TotalEnergies Marketing Kazakhstan» ЖШС-не жазбаша түрде хабарлаған кез келген меншікті, үлесті немесе лауазымды қоспағанда, Сатып алушы ешбір Мемлекеттік лауазымды тұлғаның немесе Мемлекеттік лауазымды тұлғаның отбасының жақын мүшесінің оның ұйымында тікелей немесе жанама түрде акцияларды немесе кез келген басқа бенефициарлық үлесті иеленбейтінін немесе ие болмайтынын (бақылау пакетін құрау үшін жеткіліксіз болатын жария саудаланатын бағалы қағаздарды иеленуден басқа) Сатып алушының директоры, лауазымды тұлғасы немесе агенті болып табылмайтынын мәлімдейді және кепілдік береді. Жоғарыдағы мәлімдемелер мен кепілдіктер осы ШАРТ қолданыста болғанша күшінде қалады. Сатып алушы Компанияны жоғарыдағы мәлімдеменің немесе кепілдіктің нақтылығына әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін кез келген оқиғалар туралы дереу және жазбаша хабардар етуге келіседң Кез келген жағдайда, егер Мемлекеттік лауазымдық тұлға немесе Мемлекеттік лауазымды тұлғаның отбасының жақын мүшесі Сатып алушының ұйымындағы акцияларды немесе кез келген басқа бенефициарлық мүддені, тікелей немесе жанама түрде, иеленсе немесе сатып алса, немесе Сатып алушының директоры, лауазымды тұлғасы немесе агенті болып табылса немесе болса, Сатып алушы Мемлекеттік лауазымды тұлғаның немесе Мемлекеттік лауазымды тұлғаның отбасының жақын мүшесінің кез келген мүдделер қақтығысын болдыртпауы, Мемлекеттік лауазымды тұлғалар тарапынан мүдделер қақтығысына тыйым салатын Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауы және жоғарыдағы 1.1 және 1.2 тармақшаларында сипатталған сыбайлас жемқорлыққа қарсы ережелерді сақтауы үшін тиісті шаралар қабылдауы тиіс.

Анықтамалар 

«Мемлекеттік лауазымды тұлға» - кез келген ұлттық, аймақтық немесе жергілікті үкіметтің/мемлекеттің немесе кез келген осындай үкіметтің/мемлекеттің департаментінің, агентігінің немесе ведомствосының немесе осындай үкіметң/мемлекет тікелей немесе жанама түрде акциялардың бақылау пакетін иеленетін кез келген кәсіпорынның сайланған немесе тағайындалған лауазымды тұлғасы, қызметкері немесе агенті; саяси партияның лауазымды тұлғасы; мемлекеттік қызметке үміткер; кез келген көпшілік халықаралық ұйымның кез келген лауазымды тұлғасы, қызметкері немесе агенті.

«Мемлекеттік лауазымды тұлғаның отбасысының жақын мүшесі» - күйеуі/әйелі немесе серіктесі, оның балаларының, аға-інілерінің және апа-сіңлілерінің немесе ата-анасының бірі; оның балаларының немесе аға-інілерінің және апа-сіңлілерінің күйеуі/әйелі немесе серіктесі; немесе кез келген отбасы мүшесі.
 
II. Экономикалық санкцияларды және экспорттық бақылауды орындау

2.1. Шарттың мақсаттары үшін «Санкциялар туралы ережелер» Еуропалық Одақ, Францияны, Еуропалық Одақтың кез келген мүше елін және Америка Құрама Штаттарын қоса алғанда Тараптарға және Өнімдерге (немесе Қызметтерге) қатысты юрисдикцияға ие мезгіл-мезгіл сайын кез келген құзыретті органның орындалуында қабылданатын, басқарылатын, салық салынатын, орындалатын және/немесе орындалуға келтіретін Тараптарға қолданылатын экономикалық санкциялар мен экспорттық бақылауға қатысты кез-келген заң, қаулы, эмбарго немесе басқа шектеу шарасын (экономикалық, қаржы, сауда және басқа) білдіреді.

2.2. Тараптар жоғарыда анықталғандай Тараптарға және Өнімдерге (немесе Қызметтерге) қолданылатын Санкцияларды сақтай отырып Шартты орындауы тиіс. Егер Тараптардың бірі Шартты құқық коллизиясынан орындай алмаса, онда 2.8 бөлімінде көрсетілген ережелер қолданылады.

2.3. Сатып алушы Сатып Алушыдан алған Өнімдерді Санкциялар туралы ережелерді бұзып, тікелей не жанама түрде таратпауға, сатпауға, жеткізбеуге, экспорттамауға, реэкспорттамауға және өзге түрмен табыстамауға міндеттенеді.

2.4. Сатып алушы сол сияқты Сатып алушыдан алған Өнімдерді тікелей не жанама түрде Ресейде және/немесе Ресейде пайдалану үшін таратпауға, сатпауға, жеткізбеуге, экспорттамауға, реэкспорттамауға және өзге түрмен табыстамауға міндеттенеді және оған кепіл береді.

2.5. Сатып алушы Санкциялар туралы ережелерді сақтау үшін және үшінші тұлғалардың, соның ішінде реселлерлердің мүмкін болатын сәйкес емес қызметтерін анықтау үші тиісті рәсімдерді енгізуі және осындай рәсімдерді Сатып алушыдан алған Өнімдер бойынша келісімдерге қолдануы тиіс.

2.6. Сатып алушы 2.2, 2.3, 2.4 немесе 2.5 бөлімдерін бұзған жағдайда Сатушы осы Шарттың орындалуын тоқтата тұруға және/немесе оны бұзуға құқылы. Бұл жағдайда Сатып алушыда осы Шартта көзделген өтемақыға деген құқығы болмайды.

2.7. Шарттың бүкіл қолданылу мерзімі ішінде Сатып алушы Сатушыға 2.2, 2.3, 2.4 және 2.5 бөлімдерде көзделген өтініштерге немесе міндеттемелерге әсер етуі мүмкін кез келген ақпарат туралы, оның ішінде осы бөлімдердің ережелерін бұзуы мүмкін үшінші тұлғалардың іс-әрекеттері туралы жазбаша нысанда дереу хабарлауға міндеттенеді. Сатып алушы Сатушыға 2.2, 2.3, 2.4 және 2.5 бөлімдері бойынша өз міндеттемелерін орындауға қатысты ақпаратты Сатушының осындай ақпаратты беру туралы жазбаша сұратуы сәтінен бастап екі апта ішінде беруге міндетті.

2.8. Тараптардың ешқайсысы, егер ол Санкциялар туралы ережеге сәйкес жазалау шараларына сәйкес келмесе, бұзса, келіспесе немесе қандай да бір тарапты («қозғалатын Тарапты») ұшыратса, Шарт бойынша қандай да бір міндеттемелерді орындауға міндетті емес. Бұл жағдайда зардап шеккен Тарап өзінің Шартты орындауға қабілетсіздігі туралы жазбаша хабарламаны мүмкіндігінше тезірек екінші Тарапқа жіберуге тиіс. Қозғалатын Тарап (i) қозғалған Тарап осындай міндеттемені заңды түрде орындай алмағанға дейін Шарт бойынша қозғалған міндеттемелерді орындауды тоқтата тұра алады не (ii) егер қозғалған Тарап екінші Тарап үшін осы Шартта көзделген қандай да бір өтемақы құқықтарын талап ету мүмкіндігінсіз мұндай міндеттемені заңды түрде орындауға қабілетсіз болса, шартты бұза алады.

Анықтамалар 

«Санкциялар туралы ережелер» - Тараптарға және Тауарға(ларға) (немесе Қызметтерге) қатысты юрисдикциясы бар кез келген санкциялық орган мезгіл-мезгіл қабылдайтын, салатын, жүзеге асыратын және/немесе қамтамасыз ететін, Тараптарға қолданылатын, экономикалық санкцияларға және экспорттық бақылауға қатысты кез келген заң, қаулы, эмбарго немесе басқа шектеу шарасы (экономикалық, қаржылық, саудалық және т.б.).

«Санкциялық орган» кез келген құзыретті органдар:

(a) Америка Құрама Штаттарының; немесе
(b) Еуропалық Одақтың; немесе
(c) Француз Республикасының,
Санкциялар туралы ережелерді күшіне енгізуге, қолдануға, іске асыруға және қамтамасыз етуге жауапты.

«Санкциялық тізім» активтеріне тыйым салынған және келесілер жүргізетін кез келген санкциялар объектілерінің тізімі:

(a) АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) – Ерекше санаттағы тұлғалар мен тыйым салынған тұлғалар тізімі (SDN тізімі); және/немесе
(b) Еуропалық Одақ (қаржылық санкцияларға ұшырайтын тұлғалардың, топтардың және ұйымдардың жиынтық тізімі және Ресейдің Украинадағы жағдайды тұрақсыздандыру әрекеттеріне байланысты шектеу шаралары туралы 2014 жылғы 31 шілдедегі № 833/2014 Кеңестің (ЕО) Регламентіне XIX қосымша); және/немесе
(c) Франция Республикасы (Активтерге тыйым салудың ұлттық тізілімі) (осындай әрбір тізім мезгіл-мезгіл өзгертілуі, толықтырылуы немесе ауыстырылуы мүмкін). 

«Санкцияланған тұлға» санкциялық тізімге енгізілген немесе 50%-ы немесе одан көбі (тікелей немесе жанама) Санкциялық тізімге енгізілген кез келген тарапқа тиесілі немесе ол бақылайтын (егер бақылау критерийі тиісті Санкциялар туралы ережелерге сәйкес пайдаланылса) кез келген жеке немесе заңды тұлға (соның ішінде банктер). Бұған кемелер мен ұшақтар да кіреді.

III. Дербес деректер

3.1. Сатып алушы Шарт шеңберінде оған Жеткізушіден берілетін дербес деректерді қорғауды Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V "Дербес деректер және қорғау туралы" Заңында, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 24 қарашадағы № 418 - V "Ақпараттандыру туралы" Заңында және өзге де Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерде көзделген тәртіппен қамтамасыз етуге міндеттенеді.

3.2. Сатып алушы дербес деректермен жұмыс істеу кезінде мынадай қағидаттардың сөзсіз сақталуына кепілдік береді:
дербес деректерді өңдеу заңды және әділ негізде жүзеге асырылуы тиіс;
дербес деректерді өңдеу нақты, алдын ала белгіленген және заңды мақсаттарға қол жеткізумен шектелуі тиіс. Дербес деректерді жинау мақсаттарына сәйкес келмейтін дербес деректерді өңдеуге жол берілмейді;өңдеу бір-бірімен үйлеспейтін мақсаттарда жүзеге асырылатын дербес деректерді қамтитын дерекқорларды біріктіруге жол берілмейді; оларды өңдеу мақсаттарына жауап беретін дербес деректер ғана өңдеуге жатады;өңделетін дербес деректердің мазмұны мен көлемі көрсетілген өңдеу мақсаттарына сәйкес келуі тиіс. Өңделетін дербес деректер оларды өңдеудің мәлімделген мақсаттарына қатысты артық болмауы тиіс; дербес деректерді өңдеу кезінде дербес деректердің дәлдігі, олардың жеткіліктілігі, ал қажет болған жағдайда дербес деректерді өңдеу мақсаттарына қатысты өзектілігі қамтамасыз етілуге тиіс. Сатып алушы қажетті шараларды қабылдауы не толық емес немесе дәл емес деректерді жою немесе нақтылау бойынша шаралар қабылдауын қамтамасыз етуі тиіс; дербес деректерді сақтау, Егер дербес деректерді сақтау мерзімі Федералдық заңда, тарапы, пайда алушы немесе кепілгер дербес деректер субъектісі болып табылатын шартта белгіленбесе, дербес деректер субъектісін айқындауға мүмкіндік беретін нысанда дербес деректерді өңдеу мақсаттары талап ететіннен аспайтын мерзімде жүзеге асырылуы тиіс. Өңделетін дербес деректер, егер Федералдық заңда өзгеше көзделмесе, өңдеу мақсаттарына жеткенде немесе осы мақсаттарға жету қажеттілігін жоғалтқан жағдайда жойылуға немесе иесіздендіруге жатады.

3.3. Сатып алушы Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімін алмай, Жеткізушіден алынған дербес деректерді үшінші тұлғаларға беруге бағытталған өзге де әрекеттерді бермеуге, жария етпеуге және жасамауға міндеттенеді.

3.4.Сатып алушы Жеткізушіден алынған дербес деректерге қол жеткізе алатын өз қызметкерлерін көрсетілген дербес деректерді Жеткізушінің келісімінсіз үшінші тұлғаларға заңсыз жария еткені, таратқаны және беруге бағытталған өзге де іс-әрекеттер үшін дербес жауапкершілікпен таныстыруға міндетті.

3.5. Сатып алушы, өңдеу әртүрлі мақсаттарда жүзеге асырылатын дербес деректерді бөлек сақтауды қамтамасыз етуге міндетті. Материалдық тасымалдағыштарды сақтау кезінде дербес деректердің сақталуын қамтамасыз ететін және оларға рұқсатсыз қол жеткізуді болдырмайтын шарттар сақталуы тиіс.

IV. Дербес деректер

Сатып алушы азаматтық және салық заңнамасын басшылыққа ала отырып, мыналарға сендіреді және кепілдік береді:
- тиісті түрде құрылған және тіркелген заңды тұлға және / немесе тиісті түрде тіркелген кәсіпкер болып табылатынына;
- Сатып алушының атқарушы органы заңды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің орналасқан (тіркелген) жері бойынша басқару функцияларын атқарады және жүзеге асырады.
- Шартты жасасу және орындау үшін Сатып алушы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, құрылтай және жергілікті құжаттарға сәйкес алынуы қажет барлық қажетті келісімдерді, мақұлдаулар мен рұқсаттарды алғанына;
- шартта көзделген экономикалық қызмет түрін жүзеге асыруға заңды құқығы бар екендігіне (тиісті ЭҚЖЖ бар);
- Сатып алушыға Шарт жасасуға және орындауға тыйым салатын немесе оның құқығын шектейтін заңнамалық, заңға тәуелді нормативтік және жеке актілер, жергілікті құжаттар, сондай-ақ басқару органдарының шешімдері жоқтығына;
- қол қою (жасасу) күніне Сатып алушының атынан және оның тапсырмасы бойынша Шартқа қол қоятын (жасасатын) адамның осындай қол қою үшін қажетті барлық өкілеттіктерінің бар екендігіне және Шарттың кіріспесінде көрсетілген лауазымды атқаратынына.
- Сатып алушы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес барлық салықтар мен алымдарды төлейтініне, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес салық және өзге де мемлекеттік органдарға Салық, статистикалық және өзге де мемлекеттік есептілікті жүргізеді және уақтылы беретініне;
- Сатып алушының қызметтерді/тауарларды өз қызмет көрсетушілерінен/тауарларынан сатып алу, Тауарларды Жеткізушіден сатып алу жөніндегі барлық операциялары Сатып алушының бастапқы құжаттамасында, бухгалтерлік, салықтық, статистикалық және кез келген басқа есептілікте толық көрсетілген, оны жүргізу міндеті Сатып алушыға жүктеледі;

4.2. Сатып алушы Жеткізушінің немесе салық органдарының бірінші талабы бойынша (оның ішінде қарсы салықтық тексеру) Шартқа қатысты және Шартта және осы Ортақ талаптарда көрсетілген кепілдіктер мен куәліктерді растайтын құжаттардың тиісті түрде куәландырылған көшірмелерін Жеткізушінің немесе салық органының тиісті сұрау салуды алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде беруге міндеттенеді.

4.3. Сатып алушы Сатып алушыға қатысты банкроттық рәсімі басталмағанын және Сатып алушы тарату немесе қайта ұйымдастыру сатысында емес екенін растайды.

4.4. Осы Ортақ талаптардың ережелерін бұзған кезде, Жеткізушінің осы Ортақ талаптарға сәйкес болуы мүмкін кез келген басқа құқықтары мен қорғау құралдарына нұқсан келтірместен және / немесе
Сатып алушы Шарттың кез келген міндеттемелерін немесе талаптарын және/немесе кез келген елеулі қатынаста Ортақ талаптарды орындамаған кезде Шартты және/немесе Ортақ талаптарды бұзғаны үшін келтірілген залалға байланысты Жеткізуші Шартқа немесе заңға сәйкес, оның ішінде шектеусіз құқыққа ие болады:
(i)Шарт бойынша жасалған кез келген аванстық төлемді және/немесе төлемді тоқтата тұру және/немесе өтеуді талап ету және/немесе
(ii)Сатып алушының осы Ортақ талаптарда көзделген міндеттемелерді орындамауына байланысты Шартты біржақты соттан тыс тәртіппен орындауды тоқтата тұру және/немесе кідіртпей бас тарту.

4.5. Сатып алушы өз қызметкерлері мен контрагенттерін осы Ортақ талаптарда көрсетілген міндеттерді орындауға міндеттеуі және өзінің барлық контрагенттерімен келісімдерінің шарттарымен осындай орындалуына кепілдік беруі тиіс.

4.6. Осы Ортақ талаптарда баяндалған куәландырулар мен кепілдіктер елеулі болып табылады және Шартты жасасу, орындау, тоқтату үшін маңызы бар. Шарт жасасу және оны орындау кезінде Тараптар осы мән жайларды ескереді және оларға сүйенеді.

4.7. Ортақ талаптарда көзделмеген барлық басқа жағдайларда Тараптар Шарттың және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының ережелерін басшылыққа алады.

4.8. Осы Ортақ талаптар олар жарияланған күннен бастап күшіне енеді және Шарт жасалған күннен бастап туындаған Тараптардың қатынастарына өз күшін таратады.

4.9. Осы Ортақ талаптар Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

4.10. Жеткізуші бұл туралы Сатып алушыға хабарламастан, біржақты тәртіппен Интернет ақпараттық-коммуникациялық желісінде Ортақ талаптардың жаңа редакциясын ресми веб-сайтта жариялау арқылы Ортақ талаптарға өзгерістер енгізуге құқылы: https://kz.totalenergies.com/ru/obshchiye-usloviya-k-dogovoram-postavki. Сатып алушы Ортақ талаптарға енгізілген өзгерістермен өз бетінше танысуға міндетті. Бұл ретте Тараптар Жеткізушінің Ортақ талаптар жаңа редакцияда жарияланған сәттен бастап күнтізбелік 7 (жеті) күн ішінде Сатып алушының жазбаша қарсылықтарын алмауы Сатып алушының Ортақ талаптарда жаңа редакциясымен толық келісімін білдіреді деген келісімге келді.
Жеткізуші Сатып алушының жазбаша қарсылықтарын алған жағдайда, Сатып алушыға Шартты бұзудың болжамды күніне дейін 2 (екі) жұмыс күні бұрын Шартты бұзу туралы жазбаша хабарлама жібере отырып, Шартты орындаудан біржақты соттан тыс тәртіппен бас тартуға құқылы.